Project Description

หลักสูตรข้าราชการตำรวจ

หลักสูตรข้าราชการตำรวจ เป็นหลักสูตรอบรมเฉพาะสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน

หลักสูตรตำรวจชั้นสัญญาบัตร
1.สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (IN-SERVICE)
   หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้ายฝ่าย(ปฏิบัติการสืบสวน)
   หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้ายฝ่าย(ปฏิบัติการสายตรวจ)
2.หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (IN-SERVICE)
   หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก
หลักสูตรตำรวจชั้นประทวน
1.หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (IN-SERVICE)
  หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก