Project Description

หลักสูตรเฉพาะทาง

หลักสูตรเฉพาะทาง เป็นหลักสูตรอบรมเชิงยุทธวิธีในการป้องกัน การเจราจาต่อรอง ช่วยเหลือและปราบปราม

หลักสูตรเฉพาะทาง
  โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation)
  โครงการฝึกอบรมการอารักขาบุคคลสำคัญ (VIP Protection)
  โครงการฝึกอบรมการป้องกันการโจมตีเป้าหมายอ่อนแอ (Preventing Attack on Soft target)
  โครงการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ก้าวหน้า (ACM)
  โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับควบคุมฝูงชน
  โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Rescue)
  โครงการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 x W Drive)
  โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นสูง (Advance Friearms)
  โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บังคับใช้กฎหมาย( English for Law Enforcement : ELF)
  โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ
  โครงการฝึกอบรมการขับรถแบบขบวนยานยนต์ (Motorcade)
  โครงการการฝึกรอดพ้นจากการซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์ (Motorcade Ambush Survival : MAS)
  โครงการยุทธวิธีไล่ติดตามจับกุมคนร้าย (Police Tactical Pursuit and Containment : PTPC)
  โครงการการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์ (Use of Force : UOF)
  โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ บช. ของ ตร. (SWAT)