Project Description

หลักสูตรพื้นฐานทั่วไป

หลักสูตรพื้นฐาน เป็นหลักสูตรอบรมพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงทักษะเบื้องต้นในการขับขี่รถยนต์ การปฐมพยาบาล และการยิงปืน

หลักสูตรพื้นฐานทั่วไป
  โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่และยุทธวิธี (Officer Survival and Tactics/O.S.T.)
  โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & Close Quaeter Battle/C.Q.B.)
  โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและผู้ขับขี่/โดยสาร (Vehicle Stop and Occupant Control/V.S.O.C.)
  โครงการฝึกอบรมการเข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Reaponder)
  โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty Care/TCCC)
  โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน (Basic Firearms)
  โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิงปืนลูซองและปืนเล็กยาวทางยุทธวิธี (Basic Shotgun and Rifle Course)
  โครงการฝึกอบรมทักษะการขับขี่รถยนต์ขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรพื้นฐานครูฝึก
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูฝึกอาวุธปืน (Firearms instructor Development Course)
  โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุมฝูงชน
  โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและผู้ขับขี่/โดยสาร (Vehicle Stop and Occupant Control/V.S.O.C.)
  โครงการฝึกอบรมครูสอนขับรถยนต์
  โครงการฝึกอบรมครูสอนสายตรวจจักรยาน
  โครงการฝึกทักษะสายตรวจจักรยานยนต์
  โครงการฝึกอบรมการสร้างสถานการณ์จำลองสำหรับครูฝึก (Reality Scenario)
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์สำหรับครูฝึก (USE of Force : UOF)