Loading...
submit_tender2021-08-30T15:18:08+07:00
2601, 2022

By |มกราคม 26th, 2022|Categories: ประกวดราคา|0 Comments

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า ๖,๐๐๐ [...]

2101, 2022

By |มกราคม 21st, 2022|Categories: ประกวดราคา|0 Comments

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2565 การจ้างก่อสร้างงานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [...]

2101, 2022

By |มกราคม 21st, 2022|Categories: ประกวดราคา|0 Comments

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 3/2565 การจ้างก่อสร้างงานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [...]

Go to Top