2022-01-31T17:36:27+07:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาดใหญ่ ๖ ช่องจอด ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-01-31T17:36:27+07:00

2022-01-31T17:32:47+07:00

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาดใหญ่ ๖ ช่องจอด ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2022-01-31T17:32:47+07:00

2022-01-26T12:28:56+07:00

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๕ การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๒ คัน [...]

2022-01-26T12:28:56+07:00

2022-01-26T12:31:39+07:00

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี สีมา ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [...]

2022-01-26T12:31:39+07:00

2022-01-26T12:29:29+07:00

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2565 การจ้างก่อสร้างงานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2022-01-26T12:29:29+07:00

2022-01-26T12:29:58+07:00

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 3/2565 การจ้างก่อสร้างงานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2022-01-26T12:29:58+07:00

2022-01-26T12:30:19+07:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาดใหญ่ 6 ช่องจอด ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-01-26T12:30:19+07:00

2022-01-26T12:30:34+07:00

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2565 การจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาดใหญ่ 6 ช่องจอดศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2022-01-26T12:30:34+07:00

2022-01-26T12:30:51+07:00

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างอาคารตรวจการฝึก ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2022-01-26T12:30:51+07:00

2022-01-26T12:31:07+07:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตรวจการฝึก ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-01-26T12:31:07+07:00
Go to Top