0
จำนวนครูฝึกในศูนย์ฝึก
0
อยู่ระหว่างการฝึก
0
สำเร็จหลักสูตรปี 63
0
ผู้ผ่านการฝึกทั้งหมด