Loading...
Home2022-10-06T09:39:25+07:00

พันธกิจ (Mission)

  1. ฝึกอบรมทางยุทธวิธีให้แก่ข้าราชการตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกหน่วยงาน
  2. พัฒนาบุคลากรตำรวจสู่ความเป็นตำรวจมืออาชีพ
  3. จัดการฝึกอบรมเพื่อให้เป็นสถาบันที่เป็นเลิศทางยุทธวิธี

ค่านิยม (Core Values)

   1. บริหารจัดการฝึกอบรมอย่างมีระบบ ได้มาตรฐาน อย่างปลอดภัยด้วยความเป็นมืออาชีพ
   2. พัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นทางยุทธวิธีตำรวจตลอดเวลา
   3. พัฒนาการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานระดับสากล

หลักสูตรฝึกสอน

หลักสูตรที่เปิดอบรมในศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

หลักสูตรทั้งหมด

ปรัชญา / คำคม

 

“เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล”
พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

“ตำรวจต้องทำงานให้ได้ทั้งผลงานและหัวใจคน สิ่งสำคัญที่สุดคือดีน้ำใจแก่คนทั้งมวล”

พล.ต.ต.ภาณุเดช สุขวงศ์

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารภายในศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้เข้ารับการฝึกอบรม บริเวณอาคารยุทธวิธีในร่ม (INDOOR) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [...]

ประกาศ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [...]

ประกาศศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อ่านข่าวทั้งหมด
Go to Top