Loading...
News2021-08-12T05:33:57+07:00
  • แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศยก

  • แผนปฏิบัติราชการ ศยก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาดใหญ่ ๖ ช่องจอด ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3101, 2022

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาดใหญ่ ๖ ช่องจอด ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [...]

2601, 2022

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๕ การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ [...]

2601, 2022

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก [...]

Go to Top