ประวัติความเป็นมา

ก่อนจะมาเป็นศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

          ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง มีเนื้อที่ ทั้งหมด 1,919 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา ซึ่งเดิมเป็นที่ราชพัสดุที่ขอใช้ เพื่อจัดสร้างสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจสอบสวนกลาง ตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2548 ในสมัยที่ พล.ต.อ.วงกล มณีรินทร์ ขณะที่ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แต่ไม่ได้ดำเนินการ จนมาถึงสมัยที่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โครงการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางได้เริ่มขึ้นอีกครั้ง จากการเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2555

          ในระยะแรกของโครงการได้ประสบปัญหาการบุกรุกที่ดิน และ ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนโครงการ จึงทำให้ความก้าวหน้าของโครงการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ แต่ด้วยเล็งเห็นว่าพื้นที่หนองสาหร่ายมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว จึงได้สั่งการเร่งรัดสานต่อโครงการ โดยมีเป้าหมายใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมในภูมิภาคอาเซียนที่ใหญ่และมีความพร้อมมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกำหนดให้พื้นที่แห่งนี้มีชื่อว่า
“ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง” 

          และมอบหมายให้ พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร ผู้ช่วย ผบ.ตร เป็นผู้บริหารแบบเบ็ดเสร็จ มีหน้าที่ในการพัฒนา และก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ พร้อมทั้งมอบให้ พ.ต.อ.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา เป็นผู้รับผิดชอบบริหารโครงการประจำพื้นที่ดูแลควบคุมการก่อสร้างโครงการในปีงบประมาณ พศ. 2556 – 2557 และ พล.ต.ต.ศรกฤษณ์  แก้วผลึก ผบก.ฝรก. เป็นเลขานุการฯ ให้เริ่มนำหลักสูตรการฝึกอบรมทางยุทธวิธีต่างๆ เข้ามาทำการฝึก ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557

          วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตามพระราชฎีกาแบ่งส่วนราชการยกระดับฐานะศูนย์ฝึกยุทธวีธีตำรวจกลางจากกองกำกับการ เป็นกองบังคับการ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา โดยมี พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช
เป็นผู้บังคับการคนแรก

          พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ได้นำเสนอโครงการต่อเนืองกับ ผบ.ตร. เพื่อก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง โดยมุ่งหวัง ให้เป็น “Law Enforcement Academy Complex” มีมาตรฐานแบบสากลและเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากทุกภาคส่วน มีสถานที่ทำการฝึกที่มีมาตรฐานด้วยระบบการฝึกที่ทันสมัยทัดเทียมสถาบันตำรวจชั้นนำ

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ภักดีองค์ราชา พัฒนาการฝึกให้นำสมัย”

กลยุทธ์ (Stratgy)
“สามัคคี มีวินัย ใส่ใจมาตรฐาน”

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

พล.ต.ต.ปิยะอนันต์​ โตสกุล​วงศ์

ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์

รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

พ.ต.อ.สิริชัย มาสิลีรังสี

รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

พ.ต.อ.มานพ มีแสง

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.ธนัญญ์ภณ เจริญสิรินุกูล

ผู้กำกับการฝ่ายสนับสนุนการฝึก

พ.ต.อ.ยิ่งยศ คงมีลาภ

ผู้กำกับการฝ่ายวิทยบริการ

พ.ต.อ.สมพงค์ อ่ำกรด

ผู้กำกับการฝ่ายควบคุมการฝึก

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานราชการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง