ประวัติความเป็นมา

ก่อนจะมาเป็นศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

จุดเริ่มต้นของศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง เกิดขึ้นจากการตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการโดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. พร้อมคณะในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 เพื่อก่อสร้างเป็นศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจบนพื้นที่ 1,919 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา ด้วยระยะแรกของโครงการประสบปัญหาการบุกรุกที่ดิน และขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนโครงการ จึงทำให้ความก้าวหน้าของโครงการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ แต่ด้วยการเล็งเห็นของ พล.ต.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้มองเห็นว่าพื้นที่หนองสาหร่ายมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้สั่งการเร่งรัดสานต่อโครงการ และกำหนดให้พื้นที่แห่งนี้มีชื่อว่า “ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง” 

      และมอบหมายให้ พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร ผู้ช่วย ผบ.ตร เป็นผู้บริหารแบบเบ็ดเสร็จ มีหน้าที่ในการพัฒนา และก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ พร้อมทั้งมอบให้ พ.ต.อ.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา เป็นผู้รับผิดชอบบริหารโครงการประจำพื้นที่ดูแลควบคุมการก่อสร้างโครงการในปีงบประมาณ พศ. 2556 – 2557 และ พล.ต.ต.ศรกฤษณ์  แก้วผลึก ผบก.ฝรก. เป็นเลขานุการฯ ให้เริ่มนำหลักสูตรการฝึกอบรมทางยุทธวิธีต่างๆ เข้ามาทำการฝึก ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557

  •  1 กรกฏาคม 2563
      มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของศูนย์ฝึกฯ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการยกระดับฐานะศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางจากกองกำกับการ เป็นกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการศึกษาโดยมี พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช เป็นผู้บังคับการคนแรก
  •  1 ตุลาคม 2563
      พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เข้าดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. และได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.มนูเมฆหมอก และ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. ร่วมไปถึง พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผช.ผบ.ตร.ดำเนินการสำรวจ และวางแผนพื้นที่เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  •  7 ตุลาคม 2563
    พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ได้มีการนำเสนอโครงการต่อเนื่องกับ ผบ.ตร.เพื่อก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ฝึกยุทธวิธี โดยมุ่งหวังให้เป็น “Law Enforcment Academy Complex” มีมาตราฐานแบบสากล และเป็นที่ยอมรับ

วิสัยทัศน์
“เป็นตำรวจมืออาชีพ นำสมัย และมีมาตรฐานสากล”

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

พล.ต.ต. ศักดิ์รพี  เพรียวพานิช

ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์

รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

พ.ต.อ.สิริชัย มาสิลีรังสี

รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

พ.ต.อ.มานพ มีแสง

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.ธนัญญ์ภณ เจริญสิรินุกูล

ผู้กำกับการฝ่ายสนับสนุนการฝึก

พ.ต.อ.พงษ์ศิริ เก่งนอก

ผู้กำกับการฝ่ายวิทยบริการ

พ.ต.อ.สมพงค์ อ่ำกรด

ผู้กำกับการฝ่ายควบคุมการฝึก

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานราชการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง